Sportsikerekben gazdag új évet kíván az MTSZ.

Doppingellenes szabályok

Nemzetközi Taekwondo Szövetség
Doppingellenes szabályok

2004

 

BEVEZETÉS

Előszó

A Nemzetközi Taekwondo Szövetség („WTF”) Végrehajtó Tanácsa a WTF Szabályzat 15(7) pontja szerint írásbeli szavazás útján elfogadta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot (a „Szabályzat”), valamint az új WTF Doppingellenes szabályokat („Doppingellenes szabályok), melyet a következő Közgyűlés elé fognak terjeszteni utólagos jóváhagyásra. A Doppingellenes szabályok a Szabályzat által a WTF-re ruházott kötelezettségek figyelembevételével készületek, és előmozdítják a WTF azon folyamatos törekvéseit, hogy teljesen felszámolja a doppingot a taekwondo sportban.

A Doppingellenes szabályok, a versenyszabályokhoz hasonlóan sportági szabályok, melyek meghatározzák azokat a feltételeket, melyek mellett a sportág űzhető. A versenyzők ezeket a szabályokat a részvétel feltételeként fogadják el. A Doppingellenes szabályok nem tartoznak a büntetőeljárásokra vagy munkaügyi kérdésekre vonatkozó követelmények és jogi szabályozások hatálya alá. A Szabályzatban lefektetett és a Doppingellenes szabályokban alkalmazott irányelvek és minimum követelmének a fair play szabályai szerint űzött sportban érdekeltek széles táborának egyetértését tükrözik, és azokat minden bíróságnak és ítélő testületnek méltányolnia kell.

 

A Szabályzat és a WTF Doppingellenes szabályainak alapelvei

A Doppingellenes programok arra törekszenek, hogy megőrizzék a sport igazi belső értékeit. Ezt a belső értéket gyakran „sportszellemnek” nevezik. Ez a lényege az olimpiai eszmének, ez jelenti az igazi játékot. A sportszellem az emberi szellem, test és értelem ünnepe, melyet a következő értékek jellemeznek:
- etika, fair play és becsületesség
- egészség
- kiváló teljesítmény
- jellem és nevelés
- élvezet és öröm
- csapatmunka
- elhivatottság és kötelezettség
- a szabályok tisztelete
- önmaga és más résztvevők tisztelete
- bátorság
- közösségvállalás és szolidaritás

A dopping alapvetően ellentétes a sport szellemével.

 

A szabályozás hatálya

A Doppingellenes szabályok hatálya alá tartozik a WTF, minden tagszövetsége, és a WTF vagy bármely tagszövetségének tevékenységében résztvevő minden személy a WTF-ben, illetve annak tagszövetségeiben lévő tagsága, akkreditációja vagy azok tevékenységeiben vagy versenyein való részvétele folytán.

Minden nemzeti tagszövetségnek garantálnia kell, hogy a WTF versenyein résztvevő versenyzői elfogadják a WTF szabályait, köztük a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján összeállított Doppingellenes szabályokat.  Némely esetben maga a tagszövetség fogja a Doppingellenes szabályokban ismertetett doppingellenőrzést elvégezni. Némely országban a tagszövetség számos doppingellenőrzési kötelezettségét alapszabályilag átruházták, vagy ráruházták egy nemzeti doppingellenes szervezetre. Ezeket az országokat illetően a Doppingellenes szabályokban a tagszövetségre vonatkozó utalások értelemszerűen a tagszövetség doppingellenes szervezetére vonatkoznak.

A Doppingellenes szabályok minden a WTF és tagszövetségei illetékességébe tartozó doppingellenőrzésre érvényesek.

 

1. PONT A DOPPING DEFINÍCIÓJA

Doppingnak nevezzük a Doppingellenes szabályok 2.1 – 2.8 pontjaiban felsorolt egy vagy több doppingszabálysértés előfordulását.

2. PONT DOPPINGSZABÁLYSÉRTÉSEK

A következők számítanak doppingszabálysértésnek:

2.1 Tiltott anyag vagy metabolitjainak ill. markereinek (jelzőanyagainak) jelenléte egy versenyző szervezetéből származó mintában.

2.1.1 Minden versenyzőnek kötelessége biztosítani, hogy ne kerüljön szervezetébe tiltott anyag.  A versenyzők felelősek azért, ha bármilyen tiltott anyagnak vagy metabolitjainak ill. markereinek jelenlétét találták a szervezetükből származó mintában. Ennek megfelelően nem szükséges szándékot, hibát, gondatlanságot vagy tudatos használatot bizonyítani a versenyző részéről ahhoz, hogy doppingszabálysértést állapítsanak meg a 2.1 pont értelmében.

2.1.2 Kivéve azokat az anyagokat, melyekre mennyiségi küszöb van meghatározva a Tiltott anyagok listájában, tiltott anyag vagy metabolitjainak ill. markereinek a versenyző mintájában bármilyen mennyiségben kimutatott jelenléte doppingszabálysértésnek számít.

2.1.3 A 2.1 pont általános szabálya alóli kivételként a Tiltott anyagok listája megállapíthat speciális kritériumokat az endogén (önmaguktól, belülről keletkező) módon is előállítható tiltott anyagok kiértékelésével kapcsolatban.

2.2 Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy használatának megkísérlése

2.2.1A tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának sikere vagy sikertelensége nem lényegbevágó. A doppingszabálysértés elkövetéséhez elégséges az, hogy a tiltott anyagot vagy módszert használták, vagy megkísérelték használni.

2.3 A megfelelő doppingellenes szabályokban előírt értesítés után a mintavétel megtagadása, vagy kényszerítő ok nélküli nem teljesítése, illetve egyéb módon történő elkerülése.

2.4 A sportolók versenyen kívüli vizsgálatokra történő rendelkezésre állási kötelezettségének megszegése, beleértve azt is, hogy ha nem adják meg a szükséges információt a tartózkodási helyről, ahogy azt az 5.5 pont előírja  (tájékoztatás a sportolók hollétéről).

2.5 A doppingellenőrzés bármely részének megmásítása vagy arra történő kísérlet.

2.6 Tiltott anyagok és módszerek birtoklása.

2.6.1 Tiltott anyag ill. tiltott módszer sportoló által bármely időben vagy helyen történő birtoklása versenyen kívül történő ellenőrzésnél, kivéve, ha a sportoló megerősíti, hogy a birtoklás a 4.4 pont értelmében (terápiás alkalmazás miatti kivétel) megítélt TUE szerint, vagy más elfogadható okból történik.

2.6.2 Tiltott anyag ill. tiltott módszer sportolók háttérszemélyzete általi, sportolóval, versennyel vagy edzéssel kapcsolatos birtoklása versenyen kívül történő ellenőrzésnél, kivéve, ha a sportolók háttérszemélyzete megerősíti, hogy a birtoklás egy sportolónak a 4.4 pont értelmében (terápiás alkalmazás miatti kivétel) megítélt TUE szerint, vagy más elfogadható okból történik.

2.7 Bármely tiltott anyaggal vagy módszerrel történő üzletelés

2.8 Tiltott anyag sportolónak történő adása ill. tiltott módszer alkalmazása, vagy ezekre vonatkozó kísérlet, illetve doppingszabálysértésben vagy annak kísérletében való segédkezés, annak bátorítása, segítése, arra való felbujtás, annak leplezése ill. bármilyen más módon történő bűnrészesség, mely doppingszabálysértést, vagy annak kísérletét  vonja maga után.

3 DOPPINGOLÁS BIZONYÍTÁSA

3.1 Bizonyítási kötelezettség és előírás
A WTF és nemzeti tagszövetségei kötelesek igazolni, hogy doppingszabálysértés történt.  Bizonyítási alapnak azt kell tekinteni, hogy a WTF vagy nemzeti tagszövetségei megállapítottak-e doppingszabálysértést, a tárgyalást lefolytató testületet teljes mértékben meggyőző módon, figyelembe véve az állítás komolyságát. Ez a bizonyítási alap minden esetben nagyobb súllyal esik a latba, mint csupán a nagyobb valószínűség, de kevésbé, mint egy ésszerű kétség nélküli bizonyíték. Ahol a Szabályzat a bizonyítási kötelezettséget a versenyzőre vagy más személyre terheli, aki állítólag doppingszabálysértést követett el, hogy visszautasítson egy feltételezést, vagy bizonyos tényeket vagy körülményeket igazoljon, a bizonyítási alap a nagyobb valószínűség.

3.2 Ténymegállapítási és vélelmezési módszerek
A doppingszabálysértésre vonatkozó tényeket bármely megbízható módon meg lehet állapítani, beleértve a beismerést is. Doppingügyekben a következő bizonyítási szabályokat kell alkalmazni:

3.2.1 A WADA által akkreditált laboratóriumok feltételezhetően a laboratóriumok számára előírt nemzetközi szabványának megfelelően végezték a minták elemzését és őrzését.  A versenyző megcáfolhatja ezt a feltételezést, ha kimutatja, hogy eltértek a nemzetközi szabványtól.

Ha a versenyző cáfolja az előző feltételezést, kimutatva, hogy eltérés történt a nemzetközi szabványtól, akkor a WTF vagy nemzeti tagszövetségei kötelessége igazolni, hogy ilyen eltérés nem oka annak, hogy kedvezőtlen analitikai leletet állapítottak meg.

3.2.2 A WADC Nemzetközi Vizsgálati Szabványtól való eltérések, melyek nem okoztak kedvezőtlen analitikai leleteket, vagy más doppingszabálysértést, nem érvénytelenítik ezeket az eredményeket.  Ha a versenyző igazolja, hogy eltérés történt a nemzetközi szabványtól a vizsgálat során, akkor a WTF vagy nemzeti tagszövetségei kötelessége igazolni, hogy ilyen eltérés nem oka a kedvezőtlen analitikai leletnek, ill. megadni a doppingszabálysértés tényszerű alapját.

4 A TILALMI LISTA

4.1 A Tilalmi Lista beolvasztása
A Doppingellenes szabályok magukba foglalják a WTF által kiadott és átdolgozott Tilalmi listát a Szabályzat 4.1 pontjának megfelelően. A WTF a jelenlegi Tilalmi listát rendelkezésre fogja bocsátani minden nemzeti tagszövetség részére, melyeknek viszont biztosítaniuk kell, hogy a jelenlegi Tilalmi lista, rendelkezésre álljon tagjaik részére.

4.2 A Tilalmi listán megadott tiltott anyagok és tiltott módszerek
Ha a Tilalmi Lista ill. annak felülvizsgált változata másképp nem rendelkezik, a Tilalmi lista és felülvizsgált verziói a Doppingellenes szabályok szerint a WADA által történt publikálás után három hónappal lépnek érvénybe, anélkül hogy bármilyen további lépés szükséges lenne a WTF részéről. A Szabályzat 4.2 pontjában meghatározottak szerint a WTF (Doppingellenes Bizottságának javaslatára) kérheti, hogy a WADA terjessze ki a Tilalmi listát a Taekwondo sportágra (illetve a Taekwondo sportágon belül bizonyos versenyszámokra). A WTF azt is kérheti, (Doppingellenes Bizottságának javaslatára), hogy a WADA vegyen be a Szabályzat 4.5 pontjában ismertetett ellenőrző programba további anyagokat vagy módszereket, melyek potenciálisan használhatók a Taekwondo sportban. Amint azt a Szabályzat kimondja, a WADA-nak kell meghoznia a végső döntést a WTF ilyen jellegű kéréseit illetően.

*Az érvényben lévő Tilalmi lista megtalálható a WADA www.wada-ama.org weboldalán.

4.3 Anyagok és módszerek Tilalmi listára történő felvételének kritériumai
A Szabályzat 4.4.3 pontjában megadottak szerint a Tilalmi listára kerülő tiltott anyagokat és tiltott módszereket a WADA határozza meg, és azok véglegesek, versenyző vagy más személy azokat nem vitathatja.

4.4  TERÁPIÁS ALKALMAZÁS

4.4.1 Azoknak a versenyzőknek, akiknek egészségi állapota dokumentáltan megköveteli tiltott anyag vagy tiltott módszer használatát, először Terápiás alkalmazás miatti felmentést (TUE) kell kapniuk.

4.4.2 Azoknak a versenyzőknek, akik szerepelnek a WTF Regisztrált Vizsgálati Csoportjában, illetve nemzetközi versenyen először induló más versenyzőknek részvételük előtt TUE-t kell kapniuk a WTF-től (tekintet nélkül arra, hogy az illető versenyző előzőleg kapott-e már TUE-t országos szinten). A WTF által megadott TUE-t jelenteni kell a versenyző nemzeti tagszövetségének és a WADA-nak. Doppingvizsgálat alá eső más versenyzők Nemzeti Doppingellenes Szervezetüktől, vagy a nemzeti tagszövetségük által kijelölt más szervezettől kaphatnak TUE-t. A Nemzeti tagszövetségeknek azonnal jelenteniük kell TUE megadását a WTF-nek és a WADA-nak.

4.4.3 A WTF főtitkárának ki kell jelölnie egy orvosi testületet a TUE-k elbírálására (a TUE testület). Ha a WTF TUE iránti kérelmet kap, akkor a TUE testület elnökének ki kell jelölnie a TUE testület egy vagy több tagját (melyben benne lehet az elnök is) a kérelem elbírálására. Az így kijelölt TUE testületi tagoknak haladéktalanul el kell bírálniuk a kérelmet a terápiás alkalmazás miatti felmentések nemzetközi szabványának megfelelően, és döntést kell hozniuk a kérelmet illetően, mely a WTF végleges döntése lesz.

4.4.3.1 Azoknak a nemzetközi szintű versenyzőknek, akik szerepelnek a WTF Regisztrált Vizsgálati Csoportjában, akkor kell kérvényezniük a TUE-t a WTF-nél, amikor első alkalommal megadják tartózkodási helyük adatait a WTF-nek és - sürgős eseteket kivéve - legkésőbb nemzetközi versenyen való részvétel előtt 21 napig.

4.4.3.2 Azoknak a nemzetközi versenyen résztvevő versenyzőknek, akik nem szerepelnek a WTF Regisztrált Vizsgálati Csoportjában, - sürgős eseteket kivéve - legkésőbb nemzetközi versenyen való részvétel előtt 21 napig kell kérvényezniük a TUE-t a WTF-nél.

4.4.4 A WADA a versenyző kérésére, vagy saját kezdeményezésre felülvizsgálhatja TUE jóváhagyását vagy megtagadását nemzetközi vagy nemzeti szintű versenyzőnek, aki szerepel a WTF Regisztrált Vizsgálati Csoportjában.  Amennyiben a WADA megállapítja, hogy a TUE engedélyezése vagy megtagadása nem felelt meg a Nemzetközi Dopping Szabályzat (WADC) éppen akkor érvényben lévő terápiás alkalmazás miatti kivételre vonatkozó nemzetközi szabványának, akkor a WADA megváltoztathatja a döntést. A TUE-ra vonatkozó döntések ellen további fellebbezés nyújtható be a 13 pontnak megfelelően.

5 DOPPINGELLENŐRZÉSEK

5.1 Doppingellenőrzési jogosultság
A nemzeti tagszövetségek minden versenyzőjének alá kell vetnie magát a WTF, a versenyző nemzeti tagszövetsége, illetve bármilyen más, az illető versenyen doppingellenőrzést végezni jogosult doppingellenes szervezet általi verseny közbeni doppingvizsgálatnak. A Regisztrált Vizsgálati Csoportba tartozó versenyzőknek bármikor és bárhol rendelkezésre kell állniuk a WTF, a WADA, a versenyző nemzeti tagszövetsége, bármely ország, ahol a versenyző tartózkodik nemzeti doppingellenes szervezete, az Olimpiai Játékok alatt a NOB, valamint a Paralimpiai Játékok alatt az IPC által végzendő versenyen kívüli ellenőrzésre is előzetes értesítés alapján, vagy anélkül.

5.2 A vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége
A WTF doppingmegbízottat („doppingmegbízott”) a főtitkár jelöli ki. Az ő kötelessége lesz a WTF által végzett összes vizsgálat felügyelete. A vizsgálatokat a WTF tagjai vagy más a főtitkár által megbízott képesített személyek végezhetik el.

5.3 Vizsgálati szabványok
A WTF és nemzeti tagszövetségei által végzett vizsgálatoknak meg kell felelniük a vizsgálat idején érvényben lévő Nemzetközi Vizsgálati Szabványoknak.

5.3.1 A vérből (vagy más, nem vizeletből) származó minták felhasználhatók tiltott anyagok vagy tiltott módszerek kimutatására vagy csupán szűrési célokra. Ha csak szűrési célra vettek vérmintát, akkor azzal csak a doppingellenes szabályok értelmében történő vizeletellenőrzésre jelölhetik ki a versenyzőt. Ebben az esetben a WTF saját hatáskörében dönthet arról, hogy a vér mely összetevőit vizsgálja a mintában, és azok milyen szintje jelenti azt, hogy a versenyző vizeletmintáját is meg kell vizsgálni.

5.4 Versenyen kívüli ellenőrzés

5.4.1 Versenyen kívüli ellenőrzés bármely országban és bármikor végezhető. A WTF Regisztrált Vizsgálati Csoportba veszi fel azokat a versenyzőket, akiknek alá kell vetniük magukat versenyen kívüli ellenőrzésnek: ebbe a csoportba tartozik minden nemzeti tagszövetség minden egyes nem olimpiai súlycsoportjába tartozó első három férfi és női versenyzője. Nemzetközi WTF versenyen résztvevő versenyzők automatikusan bekerülnek a Regisztrált Vizsgálati Csoportba a következő 12 hónapra.  Minden nemzeti tagszövetségnek évente meg kell adnia a főtitkár által megállapított versenyzői listáját.  A WTF időről időre felülvizsgálhatja Regisztrált Vizsgálati Csoportját.

5.4.2 A versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó információk: a Regisztrált Vizsgálati Csoportba tartózó minden versenyzőnek pontos, naprakész információt kell szolgáltatnia nemzeti tagszövetségének, hogy mikor hol tartózkodik, edz, ill. versenyez, hogy ezeket az adatokat a WTF felhasználhassa. A versenyzőknek szükség esetén frissíteniük kell az adatokat, hogy mindenkor aktuálisak legyenek. Az adatok megadásának kötelezettsége a versenyzőt terheli, de a nemzeti tagszövetségnek is mindent meg kell tennie, hogy segítse a WTF-et a kért tartózkodási adatok megszerzésében.

5.4.3 WADA és más, doppingvizsgálat végzésére jogosult doppingellenes szervezetek számára is hozzáférhetővé kell tenni ezeket az adatokat, azokat mindenkor szigorúan bizalmasan kell kezelni, és kizárólag doppingvizsgálatok végzésére lehet felhasználni.

5.5 A vizsgálandó versenyzők kiválasztása

5.5.1 Nemzetközi versenyeken a WTF-nek kell meghatároznia helyezések alapján történő, a szúrópróbaszerűen és a célzottan elvégzendő vizsgálatok számát.

5.5.2    Országos szintű versenyeken minden nemzeti tagszövetség meghatározza az egyes versenyeken vizsgálatra kiválasztandó versenyzők számát és a kiválasztás módját.

6 A MINTÁK ELEMZÉSE
A Doppingellenes szabályok alapján levett doppingmintákat a következő elvek figyelembevételével kell elemezni:

6.1 A hivatalosan jóváhagyott laboratóriumok használata
A doppingmintákat a WTF csak a WADA által akkreditált, vagy másként jóváhagyott laboratóriumokba küldheti elemzésre. A minta elemzésére szolgáló laboratóriumot (vagy a WADA által jóváhagyott egyéb módszert) kizárólag a WTF választja ki.

6.2 Kimutatandó anyagok
A doppingellenőrzési mintákat a Tilalmi listán szereplő, ill. a WADA által a Szabályzat 4.5 pontjában szereplő Ellenőrző Programjának megfelelően meghatározható egyéb tiltott szerek és tiltott módszerek kimutatása céljából kell elemezni.

6.3 A minták kutatási célokra történő felhasználása
A sportoló írásos beleegyezése nélkül egyetlen mintát sem lehet más célra felhasználni, mint a Tilalmi listán szereplő, ill. a WADA által Ellenőrző Programjának megfelelően egyéb módon meghatározott anyagok (anyagosztályok) vagy módszerek kimutatására.

6.4 A mintaelemzés és az eredmények jelentésének normái
A Laboratóriumoknak elemezniük kell a doppingellenőrzési mintákat és az eredményeket jelenteniük kell a Laboratóriumi elemzésekre vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelően.

7 AZ EREDMÉNYEK KEZELÉSE

7.1 A WTF által kezdeményezett vizsgálatok eredményeinek kezelése
A WTF által kezdeményezett vizsgálatok eredményeinek kezelése (beleértve a WADA által a WTF-el történt megállapodás alapján elvégzett vizsgálatokat is) a következőképpen történik:

7.1.1 Minden vizsgálat eredményét kódolt formában meg kell küldeni a WTF-nek, a laboratórium erre felhatalmazott képviselője által aláírt jelentésben. Minden kommunikációnak annak bizalmas jellegének megfelelő módon kell történnie.

7.1.2 Amennyiben az A minta analízise során kedvezőtlen analitikai lelet keletkezett, a WTF Doppingmegbízottjának vizsgálatot kell folytatnia annak megállapítására, hogy (a) a mintában talált anyagra adtak-e ki TUE-t, vagy (b) nincs-e látható eltérés a nemzetközi előírásoktól a mintavétel és az analízis során, mely aláássa a kedvezőtlen analitikai lelet érvényességét.

7.1.3 Ha ez a 7.1.2 pont szerinti  kezdeti vizsgálat nem állapítja meg, hogy a mintában talált anyagra adtak ki TUE-t, vagy hogy látható eltérés a nemzetközi mintavételi előírásoktól vagy a laboratóriumi elemzésekre vonatkozó, a mintavétel idejekor érvényben lévő nemzetközi előírásoktól, ami aláássa a kedvezőtlen analitikai lelet érvényességét, akkor a WTF-nek haladéktalanul értesítést kell küldenie a versenyzőnek a következőkről: (a) kedvezőtlen analitikai lelet; (b) megszegett doppingellenes szabály, vagy a 7.1.8 vagy .7.1.9 pont esetében annak megállapítására folytatandó további vizsgálat leírása, hogy történt-e doppingvétség; (c) a versenyző joga a B minta elemzésének haladéktalan kérelmezését illetően, mert különben ilyen kérelem hiányát a B minta elemzéséről való lemondásnak tekinthetik; (d) a versenyző ill. a versenyző képviselőjének joga hogy saját költségén jelen legyen a B minta felnyitásánál és elemzésénél amennyiben ezt az elemzést kérik; és (e) a versenyző joga, hogy másolatot kérjen az „A” és „B” minta laboratóriumi dokumentumcsomagjáról, mely a laboratóriumi elemzésekre vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelő információt tartalmaz.

7.1.4 A „B” minta vizsgálatát a 7.1.3 pontban leírt értesítéstől számított három héten belül el kell végezni. A versenyző a B minta elemzésének szükségességéről való lemondással elfogadhatja az „A” minta elemzésének eredményét. A WTF ennek ellenére dönthet úgy, hogy elvégzi a B minta elemzését.

7.1.5 A B minta elemzésénél jelen lehet a versenyző ill. képviselője. A versenyző nemzeti tagszövetségének egy képviselője valamint a WTF egy képviselője is jelen lehet.

7.1.6 Ha a B minta negatívnak bizonyul, akkor az egész vizsgálatot negatívnak kell tekinteni, és erről értesíteni kell a versenyzőt, nemzeti tagszövetségét és a WTF-et.

7.1.7 Ha tiltott anyagot vagy tiltott módszer használatát állapítják meg, akkor erről értesíteni kell a versenyzőt, nemzeti tagszövetségét és a WTF-et és a WADA-t.

7.1.8 A WTF Doppingmegbízottjának le kell folytatnia a Tilalmi lista szerint esetlegesen szükséges további vizsgálatot. Ezután a vizsgálat után a WTF-nek haladéktalanul értesítenie kell a versenyzőt annak eredményéről, és hogy a WTF megerősíti-e a doppingszabálysértést.

7.1.9 Az olyan nyilvánvaló doppingszabálysértéseknél, melyeknél nincsen kedvezőtlen analitikai lelet, a WTF-nek le kell folytatnia az esetlegesen szükséges további vizsgálatokat, és azután haladéktalanul közölnie kell a versenyzővel a doppingellenes szabályt melyet megsérteni látnak, és a szabálysértés alapját.

7.2 Más nemzetközi versenyeken kezdeményezett doppingellenőrzések eredményeinek kezelése
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vagy egy nagyobb versenyrendező által végzett vizsgálat eredményeinek kezelését és a tárgyalások lefolytatását a WTF-nek kell végeznie a versenyről történő diszkvalifikáláson illetve a versenyeredmények megállapításán kívül.

7.3 A nemzeti tagszövetségek által kezdeményezett doppingellenőrzések eredményinek kezelése
Az eredmények nemzeti tagszövetségek által folytatott kezelésének meg kell felelnie a 7.1 pontban megadott részletes szabályokon nyugvó hatékony és sportszerű eredménykezelés általános elveinek.  Minden doppingellenőrzés eredményét a nemzeti tagszövetség által végett eredménykezelési eljárás befejezésétől számított 14 napon belül jelenteni kell a WTF-nek. A nemzeti tagszövetség bármely versenyzője által elkövetett nyilvánvaló doppingszabálysértést azonnal a nemzeti tagszövetség vagy a nemzeti törvénykezés szabályainak megfelelően felállított tárgyaló testület elé kell terjeszteni.  Más nemzeti tagszövetség tagja által elkövetett nyilvánvaló doppingszabálysértést a versenyző nemzeti tagszövetsége elé kell terjeszteni tárgyalásra.

7.4 Ideiglenes felfüggesztések
A WTF Végrehajtó Tanácsa a WTF Doppingmegbízottjával történő konzultáció után még a teljes körű tárgyalás előtt ideiglenesen felfüggeszthet egy versenyzőt az A vagy az A és B minta kedvezőtlen analitikai lelete és a 7.1 pont alapján. Ideiglenes felfüggesztés esetén a 8. pont értelmében vagy tárgyalást kell kezdeményezni egy olyan időpontra, mely nem hátrányos a versenyzőre nézve, vagy lehetőséget kell adni a versenyzőnek előzetes tárgyalásra az ideiglenes felfüggesztés kirovása előtt, vagy azután egy meghatározott idővel. A nemzeti tagszövetségek kiróhatnak ideiglenes felfüggesztést a 7.4 pontnak megfelelően.

8 A TÁRGYILAGOS TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOG

8.1 A WTF által, vagy nemzetközi versenyeken folytatott doppingellenőrzésekből eredő tárgyalások

8.1.1 A WTF Végrehajtó Tanácsának jóváhagyásával a főtitkárnak kell kineveznie egy elnökből, és négy másik a doppingkérdésekben tapasztalattal rendelkező szakemberből álló állandó testületet („WTF doppingügy tárgyaló testület”). Az elnöknek jogásznak kell lennie.  A testület minden tagjának négy éves mandátuma van.

8.1.2 Ha a 7. pontban ismertetett eredménykezelési eljárást követően nyilvánvaló, hogy megszegték a Doppingellenes szabályokat a WTF által vagy nemzetközi versenyen végzett doppingellenőrzéssel kapcsolatosan, akkor az ügyet a WTF Doppingügyet tárgyaló testület elé kell terjeszteni elbírálásra.

8.1.3 A WTF doppingügyet tárgyaló testület elnökének kell kinevezni három tagot a testületből (melyben benne lehet az elnök is) az ügy tárgyalására. Legalább az egyik kinevezett tagnak jogásznak kell lennie. A kinevezett tagoknak nem lehetett előzetesen közük az ügyhöz.

8.1.4 A 7. pontban részletezett eredménykezelési eljárás befejezése után gyorsan meg kell tartani a tárgyalást.  Versennyel kapcsolatban tartott tárgyalást gyorsított eljárással is le lehet folytatni.

8.1.5 A versenyző, vagy a Doppingellenes szabályok megsértésével gyanúsított személy nemzeti tagszövetsége megfigyelőként részt vehet a tárgyaláson.8.1.6 A WTF-nek teljes körűen tájékoztatnia kell a WADA-t a függő ügyek állásáról és minden tárgyalás eredményéről.

8.1.7 A versenyző vagy más személy megelőzheti a tárgyalást, ha elismeri, hogy megszegte a Doppingellenes szabályokat, és vállalja a WTF által a 9. és 10. pontoknak megfelelően javasolt következményeket.

8.1.8 A WTF doppingügyeket tárgyaló testületének döntése ellen fellebbezni lehet a 13. pontnak megfelelően a Sport Döntőbíróságon, melynek illetékessége azonban kizárólag a Doppingellenes szabályoknak a megsértéséből eredő ügyekre vonatkozik, semmi esetre sem jelenti azt, hogy a WTF elfogadja a Sport Döntőbíróság illetékességét arra nézve, hogy a Doppingellenes szabályokkal kapcsolatos ügyeken kívül más ügyekben folytasson tárgyalást ill. döntsön.

8.2 Nemzeti doppingellenőrzésből eredő tárgyalások

8.2.1 Ha a 7. pontban leírt eredménykezelési eljárást követően úgy tűnik, hogy a Doppingellenes szabályokat nem a WTF által, vagy nemzetközi versenyen folytatott doppingellenőrzés keretén belül sértették meg, akkor az illető versenyzőnek vagy más személynek a versenyző vagy más személy nemzeti tagszövetségének fegyelmi testülete elé állnia, hogy eldöntsék, hogy megszegték-e a Doppingellenes szabályokat, és ha igen, akkor meg kell állapítani annak következményeit.

8.2.2 A 8.2 pont alapján folytatott tárgyalásokat gyors ütemben kell lefolytatni, és minden esetben a 7. pontban leírt eredménykezelési eljárást követő három hónapon belül. Versennyel kapcsolatosan folytatott tárgyalásokat gyorsított eljárással lehet lefolytatni. Ha a tárgyalás befejezése három hónapon továbbra tolódik, akkor a WTF dönthet úgy, hogy az ügyet közvetlenül a WTF doppingügyeket tárgyaló testülete elé viszi a nemzeti tagszövetség felelősségére és költségére.

8.2.3 A nemzeti tagszövetségnek teljes körűen tájékoztatnia kell a WTF-et és a WADA-t a függő ügyek állásáról és minden tárgyalás eredményéről.

8.2.4 A WTF és a WADA megfigyelőként részt vehet a tárgyalásokon.

8.2.5 A versenyző vagy más személy megelőzheti a tárgyalást, ha elismeri, hogy megszegte a Doppingellenes szabályokat, és vállalja a WTF által a 9. és 10. pontoknak megfelelően javasolt következményeket.

8.2.6 A nemzeti tagszövetségek döntései ellen a tárgyalás eredményét ill. a következményeknek a versenyző vagy más személy általi elfogadását illetően fellebbezni lehet a 13. pontnak megfelelően.

8.2.7 A nemzeti tagszövetség tárgyalási határozatait nemzeti szinten nem lehet további adminisztratív felülvizsgálatnak alávetni, kivéve a 13. pontban leírtakat, vagy ha azt az illető nemzet törvényei teszik szükségessé.

8.3 A tárgyilagos tárgyalás elvei
A 8.1 vagy 8.2 pontok alapján folytatott minden tárgyalásnál a következő elveket  kell betartani:
- időben lefolytatott tárgyalás
- tárgyilagos és pártatlan tárgyaló testület
- jog ügyvéd által történő képviseletre a személy saját költségén
- jog a tárgyilagos és időben történő tájékoztatásra az állítólagos doppingszabálysértésre vonatkozóan
- jog az állítólagos doppingszabálysértésre és annak következményeire történő reagálásra
- minden fél joga arra hogy bizonyítékot nyújtson be, beleértve tanúk hívását és megkérdezését (amennyiben a tárgyaló testület elfogad telefonon vagy írásban benyújtott bizonyítékot)
- a személy joga, hogy költségére tolmácsot vegyen igénybe a tárgyaláson, valamint
- időben meghozott, írásos, indoklással ellátott döntés.

9 AZ EGYÉNI EREDMÉNYEK AUTOMATIKUS TÖRLÉSE

A Doppingellenes szabályok megszegése verseny közbeni vizsgálat kapcsán automatikusan az azon a versenyen elért egyéni eredmény eltörléséhez vezet, minden abból fakadó következménnyel, beleértve az érmek, pontok és díjak elvesztését is.

10 AZ EGYÉNEKRE KIRÓTT SZANKCIÓK

10.1 Eredmények törlése olyan versenyen, melyen doppingszabálysértés történik
Verseny alatt vagy azzal kapcsolatosan történt doppingszabálysértés a versenyzőnek az azon a versenyen elért összes egyéni eredményének törléséhez vezethet beleértve az érmek, pontok és díjak elvesztését is, kivéve a 10.1.1. pontot.

10.1.1 Amennyiben a versenyző kimutatja, hogy őt nem terheli semmilyen vétség vagy gondatlanság a szabálysértésért, akkor a versenyző egyéni eredményeit a többi versenyen nem törlik, kivéve, ha a versenyző eredményeire azon a versenyen kívüli versenyen amelyikben a doppingvétség történt, valószínűleg befolyással lehetett a versenyző doppingszabálysértése.

10.2 Tiltott anyag és tiltott módszer használata miatt kirótt eltiltás
A 10.3 pontban megadott különleges anyagok kivételével a 2.1 pont (tiltott anyag vagy metabolitjainak ill. markereinek jelenléte), 2.2 pont (tiltott anyag vagy módszer használata vagy használatának megkísérlése) és a 2.6 pont (tiltott anyagok és módszerek birtoklása)  megszegéséért kirótt eltiltás mértéke a következő:
 

Első szabálysértés:        két (2) év eltiltás

Második szabálysértés: végleges eltiltás

Mielőtt azonban eltiltási időtartamot állapítanak meg, a versenyzőnek vagy más személynek minden esetben alkalmat kell adni, hogy e szankció megszüntetésére vagy csökkentésére alapot keressen a 10.5 pont szerint.

10.3 Meghatározott anyagok miatt kirótt eltiltás
A Tilalmi lista meghatározhat bizonyos anyagokat melyek különösen alkalmasak nem-szándékos doppingszabálysértésre, mivel általánosan jelen vannak orvosi készítményekben, vagy melyek nem tűnnek sikeresen használt doppingszernek. Ha egy versenyző ki tudja mutatni, hogy egy ilyen meghatározott anyagot nem szándékosan használt sportteljesítménye növelésére, a 10.2 pontban megadott eltiltási időtartamot a következőre módosítják:

Első szabálysértés:          Minimum: figyelmeztetés és megrovás, de nincs eltiltás
                                          Maximum: egy (1 ) év eltiltás
Második szabálysértés:   Két év (2) eltiltás

Harmadik szabálysértés: végleges eltiltás

Mielőtt azonban eltiltási időtartamot állapítanak meg, a versenyzőnek vagy más személynek minden esetben alkalmat kell adni, hogy e szankció megszüntetésére vagy csökkentésére (a második vagy harmadik szabálysértés esetén) alapot keressen a 10.5 pont szerint.

10.4 Más doppingszabálysértés miatti eltiltás
A Doppingellenes szabályok más megsértése esetén az eltiltás időtartama a következő:

10.4.1 A 2.3 pont  (a mintavétel megtagadása, vagy nem teljesítése) vagy a 2.5 pont (a doppingellenőrzés megmásítása) megszegéséért az eltiltás időtartama a 10.2 pontnak megfelelő.

10.4.2 A 2.7 pont (üzletelés) vagy 2.8 pont (Tiltott anyag adása vagy tiltott módszer alkalmazása, illetve ezek megkísérlése) az eltiltás minimum négy (4)  évtől a végleges eltiltásig terjed. Különösen komoly vétségnek számít az a doppingszabálysértés, melyben kiskorú is szerepel, és ha azt versenyző kisegítő személyzete követte el, akkor a 10.3-as pontban ismertetett meghatározott anyagon kívüli szabálysértés esetén ezért végleges eltiltás jár a versenyzőt segítő személynek. Ezen kívül azon pontok megszegését, melyek nem sporttörvényeket és szabályokat is sértenek, jelenteni lehet az illetékes irányító, szakmai vagy jogi hatóságnak.

10.4.3 A 2.4 pont (a fellelhetőség megakadályozása, vagy távolmaradás a doppingellenőrzéstől)  az eltiltás a következő:

Első szabálysértés: három (3) hónaptól egy év (1) eltiltásig

Második és további szabálysértés: két év (2) eltiltás

10.5 Az eltiltási időszak eltörlése, illetve csökkentése kivételes körülmények miatt

10.5.1 Ha a versenyző a 2.1. pont (tiltott anyag vagy metabolitjainak ill. markereinek jelenléte) vagy a 2.2 pont  (tiltott anyag vagy módszer használata) alapján megállapított egyedi dopping-szabálysértési eset folyamán igazolja, hogy őt nem terheli vétség vagy gondatlanság a szabálysértés miatt, akkor a különben kiszabható eltiltási időszakot el kell törölni. Ha a 2.1 pontnak megfelelően (tiltott anyag jelenléte) tiltott anyagot vagy annak metabolitjait ill. markereit találják meg versenyző doppingmintájában, akkor az eltiltási időszak eltörlése érdekében a versenyzőnek ki kell mutatatnia, hogy hogyan került a tiltott anyag szervezetébe. Abban az esetben, ha ezt a pontot érvényesítik és a különben alkalmazható eltiltási időszakot eltörlik, a doppingszabálysértést nem tekintik vétségnek, azért, hogy  megállapítsák az eltiltási időszakot a 12.2, 12.3 és 12.6 pontoknak megfelelő többszörös szabálysértés miatt.

10.5.2 Ez a pont csak a 2.1 pontnak (tiltott anyag vagy metabolitjainak ill. markereinek jelenléte), a 2.2 pontnak  (tiltott anyag vagy módszer használata), a 2.3. pontnak (mintavétel megtagadása), vagy a 2.8 pontnak (tiltott anyag vagy módszer alkalmazása) megfelelő dopping-szabálysértésre vonatkozik. Ha a versenyző ezen vétségek alapján megállapított egyedi dopping-szabálysértési eset folyamán igazolja, hogy őt nem terheli jelentős vétség vagy gondatlanság a szabálysértés miatt, akkor az eltiltási időszak csökkenthető, de a csökkentett eltiltási időszak nem lehet az egyébként kiszabható minimális eltiltási időszak felénél kevesebb. Amennyiben ez az egyébként kiszabható eltiltási időszak a végeleges lenne, akkor a csökkentett nem lehet 8 évnél kevesebb. Ha tiltott anyagot vagy markereit ill. metabolitjait találják versenyző doppingmintájában, a 2.1 pontnak megfelelően (tiltott anyag jelenléte), akkor az  eltiltási időszak csökkentése érdekében a versenyzőnek ki kell mutatnia, hogy hogyan került a tiltott anyag szervezetébe.

10.5.3 A WTF Végrehajtó Tanácsa egyedi esetben akkor is csökkentheti az eltiltási időszakot, ha a versenyző megfelelő segítséget nyújtott a WTF-nek, melynek eredményeként a WTF doppingvétséget fedez fel vagy állapít meg egy másik  személynél birtoklás miatt a 2.6.2 pont (sportolók háttérszemélyzete általi birtoklás), 2.7 pont (üzletelés) vagy 2.8 pont (sportolónak történő adás) értelmében. A csökkentett eltiltási időszak azonban nem lehet az egyébként kiszabható minimális eltiltási időszak felénél kevesebb. Amennyiben ez az egyébként kiszabható eltiltási időszak a végeleges lenne, akkor a csökkentett nem lehet 8 évnél kevesebb.

10.6 Bizonyos potenciálisan többszörös szabálysértés szabályai

10.6.1 A 10.2, 10.3 és 10.4 pontok miatt kirovandó szankciók céljából második doppingvétség csak akkor vehető figyelembe szankciók érvényesítése céljából, ha a WTF (vagy nemzeti tagszövetsége) igazolni tudja, hogy a versenyző vagy más személy azután követte el a második doppingvétséget, miután a versenyző vagy más személy értesítést kapott, ill. miután a WTF (vagy nemzeti tagszövetsége) valóban megkísérelte az értesítést az első doppingvétségről. Amennyiben a WTF (vagy nemzeti tagszövetsége) nem tudja igazolni ezt, akkor a vétséget egyszeri első vétségnek kell tekinteni, és a kiszabott szankciónak a súlyosabb szankcióval járó vétségen kell alapulni.

10.6.2 Ha egy versenyzőnél ugyanazon doppingvizsgálat alkalmával azt állapítják meg, hogy a 10.3 pontnak megfelelő meghatározott anyaggal kapcsolatos és egy másik, tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel kapcsolatos doppingszabálysértést is elkövetett, akkor azt egyszeri doppingvétségnek kell tekinteni, de a büntetést  tiltott anyagok vagy tiltott módszerek alapján kell kiróni, ami a legsúlyosabb büntetéssel jár.

10.6.3 Ha egy versenyzőnél azt állapítják meg, hogy két külön doppingszabálysértést követett el, az egyiket a 10.3 pontban meghatározott szankciókkal járó, meghatározott anyaggal, és egy másikat a 10.2 pontban szabályozott tiltott anyaggal vagy módszerrel, illetve a 10.4.1 pontban leírt szankciókkal járó szabálysértést, akkor az eltiltási időszak a második szabálysértésért minimum két (2)  év, maximum három (3) év eltiltás. Az a versenyző, aki harmadik doppingszabálysértést is elkövetett a 10.3 pontnak megfelelő meghatározott anyaggal kapcsolatos és bármilyen más, a 10.2 vagy 10.4 pontnak megfelelő doppingszabálysértések bármely kombinációjával, annak végleges eltiltást kell kapnia.

10.7 Az eredmények törlése a mintavételt követő versenyeken
Azon kívül, hogy a 9. pont értelmében (egyéni eredmények automatikus törlése)  azon a versenyen automatikusan törlik az eredményeket, amelyen a pozitív dopping minta született, a pozitív dopping minta keletkezésének időpontjától kezdődően (tekintet nélkül arra hogy verseny közbeni vagy versenyen kívüli mintavételről van szó), vagy más doppingvétség időpontjától kezdve az időszakos felfüggesztés vagy eltiltási időszak kezdetén át, hacsak a sportszerűség másként nem kívánja meg, minden versenyeredményt törölni kell, annak minden következményével együtt, beleértve az érmek, pontok és díjak elvesztését is.

10.8 Az eltiltási időszak kezdete
Az eltiltási időszaknak azon a napon kell kezdődni, melyen arról a végleges döntés megszületett. Az időszakos felfüggesztés időszakát (ha azt kirótták, vagy önként vállalták) le kell vonni a letöltendő eltiltás teljes időszakából. Ahol a sportszerűség úgy kívánja, úgy, mint késedelmes tárgyalás,  vagy a doppingellenőrzés más szempontjai, melyekért nem okolható a versenyző, a szankciót kirótt WTF vagy a doppingellenes szervezet az eltiltás időszakát korábban is megkezdheti, de legkorábban a mintavétel napjától.

10.9 Az eltiltás időszaka alatti státusz
Az eltiltás időszaka alatt senki semmilyen minőségben nem vehet részt a WTF vagy WTF nemzeti tagszervezet égisze alatt, vagy általa rendezett semmilyen versenyen vagy tevékenységben (kivéve hivatalos doppingellenes oktatási vagy rehabilitációs programokat). Ezen kívül bármilyen doppingvétség esetén, a 10.3 pontban leírt meghatározott anyagokat kivéve a sporttal kapcsolatos pénzügyi támogatások vagy más juttatások egy részét vagy egészét is vissza kell tartania a WTF-nek és nemzeti tagszövetségeinek. Az a személy, akinek eltiltása 4 évnél hosszabb időre szól, 4 év eltiltás letelte után részt vehet helyi versenyeken olyan sportágban, mely nem esik a WTF és nemzeti szövetségei illetékességébe, de csak olyan mértékben, ameddig a helyi sportesemény nem olyan szintű, melyről különben közvetlenül vagy közvetve kvalifikálhatná magát a versenyző (illetve melyen pontokat gyűjthetne) nemzeti bajnokságra vagy nemzetközi versenyre.

10.10 Doppingellenőrzés versenyzési jogosultság visszaállításakor
A versenyzési jogosultság meghatározott eltiltási időszak végén történő visszaállításának feltételeként a versenyzőnek bármilyen időszakos felfüggesztés vagy eltiltás időszaka alatt rendelkezésre kell állnia az ellenőrzésre jogosult WTF, vagy nemzeti tagszövetség ill. bármilyen más, doppingellenőrzésre jogosult doppingellenes szervezet által elvégzendő versenyen kívüli ellenőrzésre, és meg kell adnia a hollétére vonatkozó pontos adatokat az 5.5 pontnak megfelelően.
Ha egy eltiltott versenyző visszavonul a versenyzéstől és kiveszik a versenyen kívüli ellenőrzési csoportból, később azonban vissza szeretné állítani versenyzési jogosultságát, akkor addig nem állítják vissza versenyzési jogosultágát, amíg nem értesítette a WTF-t és nemzeti tagszövetségét, valamint nem állt rendelkezésre versenyen kívüli ellenőrzésre az 5.6 pontnak megfelelő időtartamra, vagy amennyi az eltiltásának időszaka volt attól az időponttól számítva, amikor a versenyző visszavonult a versenyzéstől. Ha a versenyző felfüggesztésének időszaka lejárt, és teljesítette a visszatérési feltételeket, akkor automatikusan visszaáll versenyzési jogosultsága, nem szükséges azt a versenyzőnek vagy nemzeti tagszövetségének azt kérvényezni.

11 KÖVETKEZMÉNYEK A CSAPATOK RÉSZÉRE

Ha egy vagy több csapattag doppingvétséget követett el olyan versenyen, melyen díjazás van, akkor a csapatot ki kell zárni a versenyből, és címét, érmét, pontját és díját vissza kell vonni.

12 A NEMZETI TAGSZÖVETSÉGRE KIRÓTT SZANKCIÓK ÉS KÖLTSÉGEK

12.1 A WTF Végrehajtó Tanácsa jogosult visszatartani azon nemzeti tagszövetség finanszírozásának ill. más nem pénzügyi támogatásának egy részét vagy egészét, mely nem tartja be a Doppingellenes szabályzat rendelkezéseit.

12.2 A WTF dönthet úgy, hogy további fegyelmi lépéseket hoz a nemzeti tagszövetség ellen elismerését és büntetéseket, valamint tisztségviselőinek és versenyzőinek nemzetközi versenyektől való eltiltását illetően.

13 FELLEBBEZÉSEK

13.1 Döntések melyek ellen fellebbezés nyújtható be
A jelen Doppingellenes szabályok alapján hozott döntések ellen a 13.2 – 13.4. pontokban ismertetett módon fellebbezés nyújtható be. Ezek a döntések a fellebbezés időtartama alatt érvényben maradnak, kivéve ha a fellebbviteli szerv másként rendelkezik. Fellebbezés kezdeményezése előtt a döntés utáni időszakra vonatkozóan a 8.2.7. pontban engedélyezett minden felülvizsgálati lehetőséget ki kell meríteni.

13.2 Fellebbezések doppingszabálysértésre vonatkozó döntéseket illetően, következmények és időszakos felfüggesztések

Kizárólag az ebben a 13.2 pontban meghatározott módon lehet megfellebbezni a következő döntéseket:
Doppingszabálysértés megtörténtét megállapító határozat
Doppingszabálysértés miatt következményeket megállapító döntés
Határozat arról, hogy nem történt doppingszabálysértés
Határozat arról, hogy a WTF vagy nemzeti tagszövetsége nem jogosult egy állítólagos doppingszabálysértésben vagy annak következményeinek megállapításában rendelkezni

13.2.1 Nemzetközi verseny alkalmával lebonyolított versenyen történt, vagy nemzetközi szintű versenyzőket érintő esetekben a döntést kizárólag a Sport Döntőbíróságnál (CAS) lehet megfellebbezni, az ilyen bíróság előtt alkalmazandó megfelelő előírások szerint.

13.2.2 Olyan esetekben, melyekben olyan versenyzők szerepelnek, akiknek nincs joga a 13.2.1 pont szerint fellebbezni, minden nemzeti tagszövetségnek le kell folytatnia  a következő elveket figyelembe vevő fellebbezési eljárást:
- Időbeni tárgyalás
- Sportszerű, pártatlan és független tárgyaló testület
- Ügyvéd általi képviselethez való jog az illető személy költségére, és
- időbeni, írásos, indokolt határozat

A WTF fellebbezési jogait ezekre az esetekre vonatkozóan az alábbi, 13.2.3 pont tartalmazza

13.2.3 A 13.2.1. pontban leírt esetekben a következő feleknek van joga a CAS-hoz fellebbezni: a) a versenyző, vagy más személy, akire a megfellebbezett döntés vonatkozik; b) az ügyben szereplő másik fél; c) a WTF vagy más ADO, melynek szabályai értelmében szankciót lehetett volna kiróni; d) Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, ha a döntés hatással lehet Olimpiai Játékokat vagy a Paralimpiai Játékokat illetően, beleértve azokat a határozatokat is, melyek az Olimpiai Játékokra ill. a Paralimpiai Játékokra vonatkozó részvételi jogosultsággal kapcsolatosak, és (e) WADA. A 13.2.2. pontban szereplő esetekben a nemzeti szintű felülvizsgálati szervhez fellebbezni jogosult feleket a nemzeti tagszövetség szabályai írják elő, de köztük kell hogy legyen minimum a) a  versenyző, vagy más személy, akire a megfellebbezett döntés vonatkozik; b) az ügyben szereplő másik fél; c) a WTF; és d) a WADA. A 13.2.2 pontban szereplő esetekben a WADA és a WTF is jogosult CAS-hoz fellebbezni a nemzeti szintű felülvizsgálati szerv döntésével kapcsolatban.

13.3 Terápiás alkalmazás miatti felmentés (TUE) megadásával vagy megtagadásával kapcsolatos fellebbezések
A WADA által hozott döntéseket, melyek visszavonják a TUE megadását vagy megtagadását, kizárólag a CAS-nál lehet megfellebbeznie a versenyzőnek, a WTF-nek, vagy Nemzeti Doppingellenes Szervezetnek illetve testületnek, melyet egy nemzeti tagszövetség jelölt ki, mely megadta, vagy megtagadta a kivételt. Azok ellen a döntések ellen, melyek megtagadják a terápiás alkalmazás miatti kivételt, és amelyeket a WADA nem von vissza, nemzetközi szintű versenyzők fellebbezhetnek a CAS-nál, más versenyzők pedig a nemzeti szintű felülvizsgálati testületnél a 13.2.2 pontnak megfelelően. Ha a nemzeti szintű felülvizsgálati szerv megváltoztatja a TUE megtagadására vonatkozó döntést, az ellen a döntés ellen a WADA fellebbezhet a CAS-nál.

13.4 A 12. pont értelmében hozott határozatok elleni fellebbezés
A 12. pont értelmében hozott WTF határozatok ellen a nemzeti tagszövetségek kizárólag a CAS-nál fellebbezhetnek.

13.5 A fellebbezések benyújtásának ideje
A döntés kézhezvételének időpontjától számítva huszonegy (21) napon belül lehet benyújtani fellebbezést a CAS-hoz. A fentiek ellenére a következők vonatkoznak arra a fellebbezésre vonatkozóan, melyet egy fellebbezésre jogosult fél nyújtott be, de mely fél nem volt érdekelt abban az eljárásban, mely a fellebbezés tárgyát képező döntéshez vezetett:
a) A döntés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül ez(ek) a fél (felek) jogosan kérhetik a döntést kiadó szervtől annak az anyagnak a másolatát, mely ennél a testületnél a döntés alapjaként szolgált.

b) Ha ilyen kérés érkezik be a tíz (10) napos időszak alatt, akkor a kérést benyújtó félnek huszonegy (21) napja lesz az anyag kézhezvételétől számítva arra, hogy fellebbezést nyújtson be a CAS-hoz.

14 A WTF SZABÁLYOK BEÉPÍTÉSE A NEMZETI TAGSZÖVETSÉGEK SZABÁLYAIBA, JELENTÉS ÉS ELISMERÉS

14.1 A WTF Doppingellenes szabályok beépítése
Minden Nemzeti tagszövetségnek be kell tartania ezeket a Doppingellenes szabályokat, melyeket közvetlenül vagy referenciaként be is kell építenie szabályaiba. Minden nemzeti tagszövetségnek be kell vennie szabályaiba azokat az eljárási szabályokat, melyek szükségesek a Doppingellenes szabályok hatékony alkalmazásához. Minden nemzeti tagszövetség szabályainak kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy a nemzeti tagszövetség alá tartozó minden versenyzőre, kisegítő személyzetre és egyéb személyekre kötelező legyen a Doppingellenes szabályok betartása.

14.2 Statisztikai jelentés
A WTF-nek minden évad végén (augusztus 31.) jelentenie kell az összes illetékességébe tartozó doppingellenőrzés eredményét versenyzőnként, megadva minden elvégzett doppingellenőrzés dátumát, az ellenőrzést végző személyét, és hogy az verseny közben vagy versenyen kívül történt. A WTF időszakosan publikálja a nemzeti tagszövetségektől beérkezett doppingellenőrzéssel kapcsolatos adatokat, valamint a WTF hatáskörébe tartozó ellenőrzések hasonló adatait is.

14.3 Nyilvánossá tétel
Sem a WTF sem nemzeti tagszövetségei addig nem hozhatják nyilvánosságra azon versenyzők személyazonosságát, akinek mintái kedvezőtlen analitikai leletet eredményeztek,  vagy azokét, akiket a Doppingellenes szabályok egyéb pontjainak megsértésével vádoltak, amíg a 8. pontnak megfelelően tárgyaláson meg nem állapították, hogy doppingszabálysértés történt, vagy egy ilyen tárgyalástól el nem álltak, vagy a doppingszabálysértés megerősítése ellen időben óvást nem emeltek. A Doppingellenes szabályok megsértésének megállapításától számított 20 napon belül azt nyilvánosan jelenteni kell.

14.4 A döntések elismerése a WTF és a nemzeti tagszövetség által
A WTF-nek vagy egy nemzeti tagszövetségnek a Doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó határozatát minden nemzeti tagszövetségnek el kell fogadnia, és minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az eredmények hatályosak legyenek.

15 MÁS SZERVEZETEK HATÁROZATAINAK ELISMERÉSE
A 13. pontban megszabott fellebbezési jog fenntartásával, a Szabályzatban résztvevő bármely fél által, annak hatáskörén belül végzett doppingellenőrzést, a terápiás alkalmazás miatti felmentést és a tárgyalási eredményeket, vagy a Szabályzatnak megfelelő egyéb végleges döntéseket a WTF-nek és nemzeti tagszövetségeinek el kell ismernie, és figyelembe kell vennie. A WTF és nemzeti tagszövetségei elismerhetik más olyan szervek által végzett ugyanezen tevékenységeket is, melyek nem fogadták el a Szabályzatot, ha azok szabályai egyébként összhangban vannak a Szabályzattal.

16 A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KORLÁTAI
Csakis abban az esetben kezdeményezhető eljárás a Doppingellenes szabályok értelmében a Doppingellenes szabályokban lévő doppingszabály megsértése miatt versenyző vagy más személy ellen, ha az eljárást a szabálysértés időpontjától számított nyolc (8) éven belül indítják meg.

17 A WTF JELENTÉSE A WADA FELÉ A SZABÁLYZAT BETARTÁSÁRÓL
A WTF kétévente jelentést tesz a WADA-nak a Szabályzat betartásáról, ill. a be nem tartás okairól.

18 A DOPPINGELLENES SZABÁLYOK MÓDOSÍ

MOB NEF NSSZ MEFS NOB WTF ETU WADA AGFIS FISU