postacím Budapest, 1114 Villányi út 5-7.
telefon (06 1) 381 0910
fax (06 1) 381 0914

Házirend

AKADÁLYMENTES ÚTMUTATÓ
nyitólap > Dokumentumok > Házirend

 Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek

 Szent Margit Gimnáziumának

Házirendje

   

 

Bizalom és felelősségtudat!


Kedves Diákunk!

A Szent Margit Gimnáziumba járó diákok egy nagy múltú közösséghez, a Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja köré szerveződő közösséghez tartoznak. Azok a szabályok, amelyek a diákkorod életrendjét meghatározzák, nem egyszerűen csak a közös munka és élet menetét biztosítják, hanem egy nagy múltú, magyarságát és kereszténységét megélő közösség értékeit és szellemiségét igyekeznek közvetíteni feléd. 

1996. augusztus 1-jén a Kongregáció visszakapta az egykori Szent Margit Gimnáziumot. Reméljük, hogy az újrakezdés lehetősége gimnáziumunk életében új fejezetet nyit. Alapító Anyánk szelleméhez hűségesen, munkatársainkkal együtt nevelő és tanító munkánkban nyitottak akarunk lenni a magyar értékekre készségesek tudomány, az emberek mindenkori szükségletei és az Egyház ügyei iránt.

Célunk és feladatunk szintézist teremteni a műveltség és a keresztény értékrend, másfelől a hit és az élet pólusai között. Olyan közösséget építeni, amelyben kibontakozhat a magyar szellemiség. Olyan személyiségek formálását elősegíteni, akik felelősséget éreznek egymás, a közösség és a magyar nemzet iránt.

Bízunk abban, hogy azért jöttél ide, mert érzékeny vagy az igazra, a jóra, a szépre. Törekszel a keresztény értékekre, vagy igyekszel megismerni azokat. Az ismeretek elsajátításában előrehaladsz, azaz alkalmas vagy arra, hogy az iskolában eltöltött évek alatt útmutatásunkat megértve és követve tudással és felelősséggel rendelkező, értékes embert alakítasz magadból, és saját boldogságod munkálása közben gazdagítod a közösséget is bizalommal és felelősségtudattal.

 


I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI

 

A Fenntartó neve: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja.

                  

Az intézmény neve: Szent Margit Gimnázium

 

Az intézmény székhelye: 1114. Budapest, Villányi út 5-7.

 

Az intézmény OM azonosítója: 035 239

 

A közoktatásról szóló törvény 40.§ (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola pedagógusaira és alkalmazottaira vonatkoznak az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekben.

A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége /Közoktatási törvény 12.§ (1) bekezdés h) pontja/.

 A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

A gimnázium házirendje (továbbiakban házirend) a következő rendelkezések alapján készült:

- a közoktatásról szól 1993. évi LXXXIX törvény,

- a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.  MKM rendelet,

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 8/2000. OM rendelet,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Házirendünk feladata, hogy gyakorlati útmutatásokkal segítse és szabályozza az iskolában tanító, illetve tanuló keresztény közösség életét.

Korunkban igény az, hogy a tanár és tanuló ismerje meg jogait és kötelességeit.

Iskolánkban ehhez még hozzátartozik, hogy ezeket, a jogokat és kötelességeket átjárja a keresztény bizalom és felelősségtudat, valamint az Isten, haza és emberszeretet parancsa.

 

II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető a gimnázium könyvtárában, a tanári szobában, az iskolavezetés tagjainál, az iskola honlapján és a diáknaptárban.

A diáknaptárban a szülők és a tanítványok aláírásukkal jelzik a házirendben foglaltak elfogadását.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat az osztályfőnöki órán, és a szülőket a szülői értekezleten.

 

III. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

 

A tanuló az iskolában az órarend szerinti első órájának kezdete előtt 10 perccel köteles megjelenni.

Ha a tanuló a tanulói foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, vagy késik, ezt igazolnia kell. A késések igazolására az iskolának a mulasztás igazolásakor szokásos eljárást kell alkalmaznia.

Ha a késések idejének összege meghaladja a negyvenöt percet, akkor egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, de késésével nem zavarhatja meg aránytalanul az óra menetét.

A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:

1. óra:   8.00 –  8.45

2. óra:   9.00 –  9.45

3 óra:  10.00 – 10.45

4. óra: 11.00 – 11.45

5. óra: 12.00 – 12.45

6. óra: 13.00 – 13.45

7. óra: 14.00 – 14.40

Tanulószobai foglalkozásra van lehetőség, ha a jelentkezők száma eléri a 15 főt.

A tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon a tanuló fegyelmezett magatartásával segíti a feladatok elvégzését. A tanítási órák kezdetére a diák a kijelölt tanteremben tartózkodik, ügyel a kialakított rendre.

A szaktantermek, baleseti és tűzvédelmi rendjét a szaktanárok ismertetik a tanév első óráján.

A tanuló a hivatalos ügyeit mind az igazgatóságon, mind a gazdasági hivatalban az óraközi szünetekben – a megadott rend szerint – intézheti.

Ha a tanuló betegség vagy más, előre nem látható ok miatt hiányzik, már a hiányzás első napján a szülőnek vagy gondviselőnek az osztályfőnököt értesítenie kell a mulasztás okáról, várható időtartamáról (a titkársági telefonon vagy személyesen).

Minden egyéb esetben a tanuló csak az ellenőrzőbe beírt előzetes engedéllyel maradhat távol a tanításról. Előzetes szülői írásbeli kérelemre – egy évben – három napra az osztályfőnök, minden más esetben az osztályfőnök javaslatára, a tanuló magatartásának és tanulmányi eredményének figyelembe vételével az igazgató adhat távolmaradási engedélyt. A szülőnek ezeket, a napokat is igazolnia kell utólag.

Minden hiányzást csak az ellenőrző könyvben, szülői aláírással lehet igazolni, csatolni kell az orvosi igazolást is.

Ha a tanuló a mulasztást követő első napon vagy legkésőbb nyolc napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott órái igazolatlannak számítanak.

Amennyiben az igazolatlan órák száma meghaladja az 5 órát, az igazgató írásban értesíti a szülőt.

Amennyiben az igazolatlan órák száma meghaladja a 10 órát, a rendelkezések kötelezik az igazgatót, hogy írásban értesítse a szülőt és az önkormányzat jegyzőjét, valamint a családgondozót.

Amennyiben az igazolatlan órák száma meghaladja a 20 órát, a rendelkezések kötelezik az igazgatót, hogy írásban értesítse a szülőt, az önkormányzat jegyzőjét, valamint a családgondozót és a rendőrséget.

Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma eléri a harmincat, és nem tanköteles korú, külön fegyelmi eljárás nélkül törölni kell a tanulók névsorából.

Ha a tanulónak a mulasztása egy tanévben összesen meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, a jogszabály osztályozó vizsga letételét írja elő. Ha egy adott tantárgyból a hiányzás meghaladja a tanórák számának 30 százalékát, osztályozó vizsgát köteles tenni a tantárgyból.

A szóbeli vagy írásbeli felelés alól – három napnál nem hosszabb hiányzás esetén – csak az igazolt hiányzást követő első napon kaphat felmentést a tanuló. Ilyen irányú kérelmét az óra elején közli a tanárral. Hosszabb mulasztás után az első napon megbeszéli a pedagógussal a pótlás határidejét.

Tanítási idő alatt a gimnázium területét – orvosi tanács mellett is - a szülővel történő egyeztetés után - csak osztályfőnöki, rendkívüli esetben iskolavezetői engedéllyel lehet elhagyni.

Testnevelés órákon a felmentett tanulók is a tornateremben tartózkodnak az előírt edző-vagy tornacipőben.

A tanuló egy évre szóló megbízatását (dekoráció, szertáros stb.) az osztályfőnökkel, illetve a szaktanárral és az osztállyal történő megállapodás alapján végzi.

A hetesek feladatai:

- órák előtt ellenőrzi a tanterem felszerelését, ha rongálást észlel, jelenti az osztályfőnöknek, vagy a titkárságon, gondoskodik a szellőztetésről és a rendről (szivacs, kréta, tábla tisztasága stb.)

- jelenti a titkárságon, ha a tanár 5 perccel a becsöngetés után nem érkezett meg az órára,

- a tanítás után ellenőrzi a tanterem felszerelését, ablakok bezárását, a villany leoltását, a székek felrakását, a terem tisztaságát, és a talált tárgyakat leadja a titkárságon.

A hetes vagy kulcsfelelős őrzi a tanterem kulcsát. Ha napközben más helyiségbe mennek órára, bezárja a termet, ha ott nincs órája más tanulócsoportnak.

Tűzriadó esetén az intézmény tűzriadó terve szerint kell cselekedni.

Az intézmény épületében az utolsó tanítási óra után is bent tartózkodhat a diák, ha ebédel, szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken, diákkörön, diák-önkormányzati megbeszélésen vesz részt, könyvtárban van, iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében vesz részt, vagy az iskolavezetéstől illetve pedagógustól engedélyt kap. Az osztályterembe csak osztályfőnöki vagy tanári jelenlét esetén maradhatnak a diákok.

A Pedagógiai Programunknak megfelelően iskolai diákmiséről való távolmaradást igazolni kell.

A tanuló az iskolai szervezett étkeztetést csak a tanítási órák végén veheti igénybe, az ebédlői rend szerint. Az ebéd árát előre be kell fizetni a következő hónapra.

Étkezés alatt különösen ügyelni kell a kulturált viselkedésre, az ebédlő berendezésére, az étel megbecsülésére. A diákétkeztetést külön szabályozzuk.

A gimnáziumon kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus előzetes engedélyével szabad elhagyni.

A szülő az intézménnyel írásban az ellenőrző füzeten keresztül tart kapcsolatot, ezért az ellenőrzőt minden nap el kell hozni, a beírásokat haladéktalanul be kell mutatni és láttamoztatni.

Minden tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz a közoktatási tv. 77.§-a szerint kártérítésre kötelezhető a szülő.

Az iskolai munkához nem tartozó tárgyakat, eszközöket (pl.: walkman, mobiltelefon, rádió, magnetofon stb.) iskolában kikapcsolt állapotban kell tartani. Ezekért, az eszközökért, valamint nagyobb értékű tárgyakért (pl: mobiltelefon, számológép, ékszer, stb) az intézmény nem vállal felelősséget.

 

IV. TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK

 

Az iskola egész területén tilos a kiabálás, rohangálás, hangoskodás.

A lépcsőházat szabadon kell hagyni közlekedés céljára.

Az ablakon kihajolni, azok peremére ülni tilos.

Minden berendezést csak a céljának megfelelően szabad használni.

Ha bármilyen rendkívüli esemény történik, a diák köteles haladéktalanul szólni a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, aki haladéktalanul intézkedik.

Az első tanítási napon minden osztályfőnök tájékoztatás tart a tűz- és balesetvédelmi szabályokról, melyeket minden tanuló köteles betartani. Ezek közül a legfontosabbak:

- a tanuló magatartásával, intézményen belüli közlekedésével nem veszélyeztetheti sem saját maga, sem társai testi épségét,

- tűzveszélyes, tüzet, okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) tilos az iskolába vagy szervezett, iskolán kívüli programokra vinni,

- sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az intézménybe hozni, vagy szervezett iskolán kívüli programokra vinni tilos.

Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a fizika-, kémia-, testnevelésórákra, ezeket a szaktanár ismerteti az első órán.

A dohányzás, mindennemű szeszes ital, kábító hatású szer tartása, terjesztése és fogyasztása szigorúan tilos az iskola egész területén és környékén, valamint az iskola által szervezett foglalkozásokon.

A szaktanteremben való tartózkodás szabályait, a szaktantermek szabályzatai írják elő.

A tanuló az épületből kilépve tartsa be a közlekedés rá vonatkozó szabályait, és legyen előzékeny.

Az iskola bármilyen foglalkozásán és rendezvényén rágógumi használata tilos.

 
V. A TANULÓK JOGAI

 

Tudásának és műveltségének bővítése.

A tanulói jogviszony kezdete: a beiratkozás napja.

A tanulói jogviszony megszűnése: tanköteles tanulónál a más iskolába átvétel, nem tanköteles tanulónál a jogviszony megszüntetése.

A felvételi eljárás során választhat érdeklődésének és az iskola lehetőségeinek megfelelően, hogy milyen idegen nyelvet akar tanulni.

A 11. és 12. évfolyamon választhat két emelt színtű képzést az iskola Pedagógiai Programja szerint az éves munkatervben meghatározott időpontig. A választás egy tanévre szól, tanév közben a választott tantárgyak nem adhatók le és más tantárgyak sem választhatók.

Látogathatja – megfelelő feltételek mellett – az iskola létesítményeit (könyvtárat, szertárakat, laboratóriumokat, számítástechnikai és internet-termeket, sportpályákat, tornatermeket), használhatja azokat a berendezéseket, eszközöket (gépek, műszerek), amelyek előmozdítják felkészülését, kielégítik érdeklődését.

Részt vehet a szakkörök, diákkörök munkájában, tagja lehet az iskola kulturális és sportköreinek, egyesületeinek (karének, diákszínpad, DSK stb.)

Az intézmény jellegéből adódóan a hittanórákon – a különböző felekezeti hovatartozás és választás szerint - részt kell venni. A hittanórák megtartása az órarend szerint történik.

Jogszabályban meghatározott feltételekkel tagja lehet iskolán kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak. Részt vehet ilyenek alapításában, és ezekben tisztséget viselhet. Minden iskolán kívüli sport- vagy kultúregyesületi munkát, illetve egyéb rendszeres elfoglaltságot, valamint alkalmi nyilvános szereplést az osztályfőnök és az igazgató tudomására kell hozni az ellenőrzőn keresztül. Az egyesület vagy egyéb szerv kikéréséhez a szülő beleegyező nyilatkozata is szükséges.

A család anyagi helyzetétől függően (a törvényi előírásoknak megfelelően) ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkeztetésben részesülhet.

Ennek feltételeiről és szabályairól tájékoztatást ad a tankönyvelosztásért felelős pedagógus, a gimnázium gyermekvédelmi felelőse, az osztályfőnök vagy a gazdasági igazgatóhelyettes, betartása a tanuló kötelessége. Amennyiben a tanuló elmulasztja a törvényes előírások betartását, ezt a jogát elveszíti.

Egyéb szociális jellegű támogatásban is részesülhet az iskola alapítványainak útján, az alapító okiratokban lefektetett szándékok szerint és a tanárainak javaslata alapján.

Utazási, kulturális és – külön jogszabályban megállapított feltételekkel – egyéb juttatások, kedvezmények illethetik meg.

Javaslataival közreműködhet a magatartás és szorgalom minősítésében. Javaslatot tehet a jutalmazásra.

Kulturáltan véleményt mondhat a közösségi érdekeket érintő kérdésekben az osztályfőnöki órákon, az osztályképviselőn keresztül a DÖK-ben.

Joga, hogy tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben az osztályfőnöktől, a szülőktől, a DÖK-ön keresztül, az iskolarádió és a faliújság hirdetményei útján.

Kérdést intézhet az intézmény igazgatójához a fogadóóráján, az SZMK vezetőjéhez előre egyeztetett időpontban.

Joga, hogy értesüljön az osztályzatairól, és kijavított dolgozatait megtekinthesse.

Személyesen vagy szülei révén bármilyen gondjával az iskola szaktanáraihoz, osztályfőnökéhez, súlyosabb probléma esetén az iskolavezetéshez fordulhat saját érdeke védelmében. Segítséget kérhet és kaphat.

Részt vehet az iskola tájékoztatására és közösségformálására szolgáló eszközeinek (iskolaújság, faliújság) munkájában.

Joga, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról legalább egy héttel előbb értesüljön. Joga, hogy egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet ne írassanak szaktanárai.

Joga van a tanulónak, illetve a szülőnek indokolt esetben magántanulói jogviszonyt vagy évhalasztást kérni a Ktv. jogszabálya szerint.

Joga, hogy rendszeres egészségügyi vizsgálatban illetve ellátásban részesüljön.

Az iskola területén bárkiről vagy bármilyen tanóráról, rendezvényről, hang- vagy képfelvétel készítése engedély nélkül a személyiségi jogok védelme érdekében szigorúan tilos.

 

VI. A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGGEL ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

         

Az osztálypénztárt az osztály szülői munkaközösségének választott képviselője kezeli.

A gimnázium működését segítő támogatás az iskola alapítványán keresztül történhet.

Az SZMK figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, erről tájékoztatja az iskolavezetést és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját (min. 15-20 fő) érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, ezen ügyek tárgyalásán tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletén.

A diákönkormányzat (a továbbiakban: DÖK) saját szabályzata alapján működik, mely az SZMSZ része. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az SZMSZ–ben foglalt szabály szerint nyilvánít véleményt.

A DÖK munkáját segíti a nevelőtestületből választott pedagógus, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.

Minden tanuló választó és választható lehet a diákképviseletbe (DÖK). Képviselői útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

Az intézmény a DÖK működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, eszközök biztosítása az iskolaújság készítéséhez, sokszorosításához, egyes esetekben anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz.

A DÖK javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap (Szent Margit nap) programjára, részt vehet a szervezési, tervezési feladatokban.

A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A DÖK évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervezhet, melyen fórumot teremthet az intézmény vezetőjével való eszmecserére a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából.

A DÖK egyetértési jogot gyakorol a jogszabályban (64§) rögzített, a tanulókat érintő kérdésekben.

 

VII. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI

 

Vegyen részt a kötelező és választott foglalkozásokon!

Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelességeinek!

A tanuláshoz szükséges felszerelést minden tanítási órára hozza magával!

Tartsa meg a tanulmányi rendet és az iskola szabályzatainak rendelkezéseit!

Ellenőrző füzetét vigye magával minden tanítási órára, a kapott osztályzatot írja be, és havonta írassa alá szüleivel!

Laudetur Jesus Christus!  így köszöntse udvariasan az iskola minden alkalmazottját! 

Az osztályba belépő vagy onnan távozó felnőtteket felállással üdvözölje!

Becsülje meg társait, és a velük való érintkezésben is tartsa be a társadalmi érintkezés normáit: a kulturált beszédstílus és a jó modor szabályait!

A lányok és fiúk az illem és a keresztény értékrend határain belül alakítsák kapcsolataikat!

Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket! Ha gondatlanságból vagy szándékosan rongálja az iskola falait, vagyontárgyait, a kárt köteles megtéríteni. (Ha az elkövető személye nem deríthető ki, akkor az anyagi felelősség az adott közösséget terheli.)

Ápolja és őrizze az iskola hagyományait!

Az iskolai ünnepélyeken és a diákmiséken mindenkinek ünneplőben kell megjelenni. Az ünnepi öltözetet külön szabályozzuk.

Tanuló a tanórákon és az iskola egyéb iskolai rendezvényein is kulturáltan és szerényen öltözködjék, kerülve minden feltűnést és extra divatot, az intézmény szellemiségével azonosulva, ápolt és ízléses legyen a megjelenése! (Arc -, köröm - és hajfestés tilos! Ékszerek viselésében kerülje a feltűnést!)

Tartsa be az általános emberi együttélés szabályait, tisztelje az intézmény minden pedagógusának, alkalmazottjának és diáktársának emberi méltóságát, és vegye figyelembe jogait!

A Házirend előírásain túl az udvariasság, a keresztény szeretet és a kölcsönös emberi megbecsülés szabályai mindenkor, az iskola területén és azon kívül is kötelezően érvényesek minden diákunk számára.

Az iskola tanulójaként nem reklámozhat öltözékével és megjelenésével egyetlen olyan csoportot sem, amelynek értékrendje szemben áll az iskola értékrendjével.

A testnevelési órák öltözékét és versenyen való szereplés öltözetét külön szabályozzuk.

 

VIII. ÉRTÉKELÉS ÉS JUTALMAZÁS

 

A magatartás értékelése:

- Példás: Az iskola szellemiségéhez hű, annak szabályait megtartja. Tanáraival és társaival kialakított kapcsolata kiegyensúlyozott, tiszteletre és bizalomra épül. Társait segíti és szívesen vállal közösségi feladatokat.

- Jó: Az iskola szellemiségéhez hű, annak szabályait megtartja. Tanáraival és társaival kialakított kapcsolata kiegyensúlyozott, tiszteletre és bizalomra épül. Adottságaihoz képest a közösségben passzív, visszahúzódó.

- Változó: Vannak fegyelmi vétségei, de nem túl súlyosak, esetleg könnyen befolyásolható negatív irányban, a közösséget nem építi viselkedésével, írásbeli fegyelmi büntetése van, vagy ötnél több igazolatlan órája.

- Rossz: Sok fegyelmi összeütközése van az iskola tanáraival, esetleg társait negatív irányban befolyásolja, súlyos fegyelmi vétséget követett el, vagy tíznél több igazolatlan órája.

A szorgalom értékelése:

Példás: Kötelességét képességéhez mérten jól végzi, az órákra lelkiismeretesen készül. Bizonyos tárgyakból adottságaihoz képest többletmunkát végez. Az órákon aktívan részt vesz.  A többiek előmenetelét elősegíti. Nem áll bukásra egyetlen tárgyból sem.

Jó: Kötelességét képességéhez mérten jól végzi, az órákra lelkiismeretesen készül. Többletmunkát nem végez. Az órákon passzív.  Nem áll bukásra egyetlen tárgyból sem.

Változó: Teljesítménye képességeihez mérten ingadozó, vagy nem törekszik komoly munkára, vagy többször készületlen, felületes.

Hanyag: Rendszeresen nem készül az órákra, vagy tanulmányaival alig törődik, vagy lényegesen képességei alatt teljesít. Több tantárgyból bukásra áll.

 

                A diákok munkájának fontos mérőeszköze az osztályzási rendszer. A félévi osztályzás az első félév munkáját tükrözi, az év végi pedig a teljes tanévben végzett munkát. A félévi és év végi jegyeket a szaktanár javaslata alapján az osztályozó konferencia dönti el.

 

Kiemelkedő tevékenységéért az iskola tanulója vagy közössége jutalmazásban részesülhet.

 

Szaktanári dicséret (szóban vagy írásban) adható:

·   az egész osztály munkáját elősegítő tantárgyi munkáért

·   szertári, szakköri munkáért

·   tanulmányi munka és magatartás javulásáért

·   tanulmányi versenyen elért eredményért

Osztályfőnöki dicséret (szóban vagy írásban) adható:

·   az osztályban jól végzett közösségi munkáért

·   megemlékezések, ünnepi osztályfőnöki órák megszervezéséért

·   megemlékezéseken, rendezvényeken eredményes szereplésért

·   hetesi kötelesség példamutató teljesítéséért

·   tanulmányi munkáért

 

Igazgatói dicséret (szóban vagy írásban) adható:

·   kiemelkedő közösségi tevékenységért

·   kiemelkedő egyéni teljesítményért (ünnepélyen szereplés, közösségi munka az iskoláért stb.)

 

Tantestületi dicséret adható:

·   kimagasló tanulmányi eredményért (a bizonyítványban, írásban)

·   példamutató magatartásért és szorgalomért (a bizonyítványban, írásban)

Szent Margit-díj

A végzős tanulóknak adható, osztályfőnöki javaslat alapj